May 24, 2022

Reduser sykefraværet med Tweakly

Det billigste sykefraværet er det som aldri skjer.

Derfor er det forebyggende arbeidet det mest effektive for å redusere fraværet. Og mange suksesshistorier tyder på en forebygger mest effektivt ved å involvere medarbeiderne i å kontinuerlig forbedre arbeidsmiljøet og måten en jobber sammen på.

La oss underbygge påstanden med et konkret eksempel:

For noen år siden hadde en kommune på Østlandet utfordringer med sykefraværet i de kommunale barnehagene. De leide så inn konsulenter for å redusere dette og for å finne nøkkelen til effektivt sykefraværsarbeid.

Det ble gjennomført et prosjekt som gikk over 8 måneder, der alle medarbeidere som ville fikk mulighet til å delta. Det ble satt opp møter omtrent annen hver måned, og i disse prioriterte, gjennomførte, evaluerte og justerte ledere og medarbeiderne i fellesskap tiltak som skulle skape et bedre arbeidsmiljø og forebygge fravær.


Mot slutten av prosjektet kunne en se at korttidsfraværet i barnehagene var redusert med 24%; en effekt som overrasket rådmannens ledergruppe. De hadde jobbet med sykefravær i mange år, men dette var første gangen de kunne se konkrete og betydelige resultater. Det var også tydelig at noen barnehager lyktes bedre enn andre, og konsulentene gikk i gang med analyser for å forstå hvorfor.

Etter å ha sett på typer av tiltak som ble valgt, endringer i arbeidsmiljøundersøkelsen fra ett år til et annet, og flere ting, fant de nøkkelen til redusert fravær i hvordan medarbeiderne opplevde at de ble involvert. I noen av barnehagene rapporterte nemlig medarbeiderne at styreren i stor grad tok beslutninger på hva som skulle gjøres i deres barnehage og gjennomførte dette, mens i andre ble det lagt til rette for langt større involvering.

Konsulentene så at de kunne dele barnehagene i to grupper; de som opplevde stor grad av involvering og de som opplevde mindre. Forskjellen i reduksjon av fravær, som vises i modellen under, var slående.


Barnehagene der medarbeiderne opplevde stor grad av involvering reduserte korttidsfraværet sitt med hele 48%, mens barnehagene der medarbeiderne opplevde at de ikke fikk delta faktisk opplevde økt fravær.

Så hvordan kan vi la flere lykkes med det samme?

Først må vi forstå noen utfordringer som vi må overkomme:  

·      Det ligger ikke like lett for alle ledere å gjennomføre gode og involverende prosesser. Skal vi lykkes må derfor ledere få støtte

·      Lederne har ikke alltid tilgang til hjelp internt. Små virksomheter har ingen HR-avdeling, mens i de større har ikke HR alltid kapasitet til å støtte slike prosesser

·      Kommunen løste dette ved å leie inn konsulenter. Det går for en del av virksomheten over en kortere periode, men skal en gjøre det i større skala blir det fort veldig dyrt

Vi må altså kunne gjøre mange ledere i stand til å jobbe effektivt med forebyggende sykefravær, helt på egen hånd, til en rimelig kostnad.

Dette er hva vi gjør med Tweakly. Løsningen er bygget med inspirasjon fra prosjektet i kommunen. Den opptrer som en «digital konsulent», og hjelper ledere å engasjere medarbeidere i å kontinuerlig forbedre områder som vi vet forebygger sykefravær.

Sett opp et møte med oss for å se hvordan dette fungerer i praksis!

Kanskje du vil lese en av disse postene også?

← Tilbake til forsiden